เงื่อนไขและการบริการ

เงื่อนไขและการบริการ

เตรียมพร้อมทุกการสั่งซื้อจากจีน

เตรียมพร้อมทุกการสั่งซื้อจากจีน

การคำนวณค่าส่ง

การคำนวณน้ำหนักสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์
ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง
แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา
โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึง
ที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. 
และน้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า
จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และสูงที่สุดของวัตถุ)
ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราที่เป็นปริมาตรและ
อัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ www.gettaobao.com 
โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า
และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น
จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันถึงจะรวมกันได้
และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 7 วัน
นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึงสินค้าที่มาหลังจาก 7 วัน
จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้า
ที่มาก่อนหน้า เศษทศนิยมของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็ม
แล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

การคำนวณค่าส่ง

การคำนวณน้ำหนักสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่ง โดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนัก
หรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 
0.01 ลบ.และน้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และสูงที่สุดของวัตถุ)

ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ www.gettaobao.com โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่ง
เพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันถึงจะรวมกันได้ และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 
วัน นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง
สินค้าที่มาหลังจาก 
วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษทศนิยมของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

ระยะเวลาในการจัดส่งหลังการสั่งสินค้าจากจีน

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน 
(เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) 
แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร
อุทกภัย ฯลฯ

ระยะเวลาในการจัดส่งหลังการสั่งสินค้าจากจีน

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติแต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้า

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง
ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้า
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย
ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการ
จะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า
ในอัตรา 300 บาท ต่อลบ.ม.ต่อวัน ขั้นต่ำ 20 บาท ต่อบิลต่อวัน
หรือผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง
โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการ
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า
ในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้า

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย
ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า ในอัตรา 300 บาท ต่อลบ.ม.ต่อวัน
ขั้นต่ำ 20 บาท ต่อบิลต่อวัน หรือผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย
ของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

หากสินค้าได้รับความเสียหาย
ระหว่างการสั่งสินค้าจากจีน

ทางผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า
ในทุกกรณี ถ้าหากการสั่งสินค้าจากจีนนั้น
เป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือก
ให้ทางผู้ให้บริการตีลังไม้เพื่อป้องกันตัวสินค้า

หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการสั่งสินค้าจากจีน

ทางผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากการ สั่งสินค้าจากจีน  นั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทางผู้ให้บริการตีลังไม้
เพื่อป้องกันตัวสินค้า

เงื่อนไขของสมาชิก

การเลื่อนระดับสมาชิกจะคิดคำนวณจากยอดค่าขนส่งรวม
จากโกดังจีนมาโกดังไทยของผู้ให้บริการเท่านั้น
โดยยอดค่าขนส่งสะสมเพื่อเลื่อนระดับนั้น
โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการ
ของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไข
ของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง

เงื่อนไขของสมาชิก

การเลื่อนระดับสมาชิกจะคิดคำนวณจาก ยอดค่าขนส่งรวมจากโกดังจีนมาโกดังไทยของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยยอดค่าขนส่งสะสมเพื่อเลื่อนระดับนั้น โปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ 
หากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง

** เราไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**