วิธีคิดค่าขนส่งในการสั่งสินค้าจากจีน

วิธีคิดค่าขนส่งในการสั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 05 150x150

คำนวณค่าขนส่งในประเทศจีน

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 06 150x150

ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 07 150x150

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 05 300x300

คำนวณค่าขนส่งในประเทศจีน

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 06 300x300

ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 07 300x300

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

วิธีคำนวณค่าขนส่งประเทศจีน

หากใช้หน่วยกิโลกรัม (กก.) คำนวณโดยใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม
= ค่าขนส่ง

ตัวอย่าง
สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
= 5 คูณกับ  69 =  345 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดยใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร
= ค่าขนส่งของท่าน

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน
  จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัด
  เป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใด
  อัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไป
  ใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น
  สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์
  ทุกประเภท

วิธีคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย

หากใช้หน่วยกิโลกรัม (กก.) คำนวณโดยใช้ น้ำหนัก
X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม  = ค่าขนส่ง

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
= 5 คูณกับ  69 =  345 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดยใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออก
  ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท
สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง E0 B8 8A E0 B8 B1 E0 B9 88 E0 B8 87 E0 B9 86 1

วิธีคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทย

อัตราค่าส่งทางเรือ

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 78 08
สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 700x367

ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน

อัตราค่าส่งทางรถ

สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง gettaobao e1494423093618
สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง 700x367 2 1

ขนส่งทางรถจากจีนมาไทยใช้ระยะเวลา 3-5 วัน 

ยิ่งสั่งมาก
ยิ่ง
ราคาถูกลง

ยิ่งสั่งมากยิ่งราคาถูกลง

Class 1
ยอดค่าขนส่งสะสม
น้อยกว่า
20,000 บาท

Class 2
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
20,000 บาท

Class 3
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
100,000 บาท

Class 4
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
500,000 บาท

Class 5
ยอดค่าขนส่งสะสม
มากกว่า
2,000,000 บาท

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

 *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*

ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท 
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้ 
ค่าบริการบิลละ 10 บาท 
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง exchange rate image

 หากมีคำถามเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเพิ่มเติมปรึกษาทีมงาน Gettaobao ได้ที่ 
02-114-7102
Line

เพิ่มเพื่อน สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง th

วิธีคำนวณค่าจัดส่ง
สินค้าในไทย

วิธีคำนวณค่าจัดส่งในไทย

สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง gettaobaonime 25 768x959

Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ให้มารับตามรายละเอียดนี้
ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก
สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่
36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่
สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่
55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
และสงขลา
ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า)
1.สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
2.สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 เมตร
3.ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.

สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง gettaobaokerry 768x959

Kerry Express

สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง
กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม.
เช่น  กว้าง 80 ซ.ม.+ 20 ซ.ม.+70 ซ.ม.
= 170 เซนติเมตร เนื่องด้วย Kerry express
ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
ด้วย Kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim express
ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

สั่งสินค้าจากจีน gettaobao ซื้อขาย สั่งสินค้าจากจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 11 1024x594 600x348

– มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
– การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
– ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
(เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
– การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่
ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**

** เราไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**